Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

SelMatic ERP 2015.8

Ценови модел 2

Надгражда ценови модел 1 с допълнителни възможности за задаване на условия при ценообразуване чрез предоставяне на отстъпки като:

 • Условия за полетата в заглавната част на документа, за когото ще се прилага ценовия модел като „контрагент“, „обект“ и др.
 • Дефиниране на условия за детайлната част на документа, съдържаща редовете с позициите. Условията могат да включват проверка по всички полета в номенклатурата на позицията.
 • Проверка за изпълнени други промоции по редове в документа и дефиниране на различни варианти на прилагане на ценовия модел спрямо резултата.

Нова надстройка „Стъпково нарастващ бонус“

Въз основа оборота на ниво документ се предоставя стъпково нарастващ бонус. Примерно за оборот от 100 лв. - 10 лв. отстъпка; за оборот от 200 лв. - 20 лв. отстъпка; за оборот от 300 лв. - 30 лв. отстъпка.

 • Отново се дефинират условия за детайлната част (хедъра) на документа – за кой обект, за кой клиент.
 • Условия за детайлите – т.е. от какво се формира оборота. Примерно оборот само от позиции от определена марка. Останалите редове в продажбата, съдържащи артикули от други марки не участват в сумирането на оборота.
 • Отстъпката може да се даде на отделен ред в продажбата с артикул за отстъпка, количество едно и цена минус стойността на отстъпката. И така намалява общата стойност на документа. Необходимо е да се дефинира кой е артикула на отстъпката и в каква валута е.
 • Втори начин за разпределяне на стойността на отстъпката е пропорционално (процентно) намаление на единичната стойност на всеки един от артикулите, формиращи оборота.
 • Може отново да се определи дали постъпково нарастващата отстъпка се комбинира с други отстъпки и ако да как се прилага.

Вариация е промоцията стъпково нарастващ процентен бонус, която работи на същия принцип, но нивата на отстъпка не се задават като фиксирани суми, а като процент. Съответно не се използва артикул за отстъпка, защото отстъпката излиза като ТО% на ниво ред. Задава се дали отстъпката да се изчислява върху стойността на артикула с или без ДДС.

Допълнително условие, което може да се зададе и при двата типа постъпково нарастващи отстъпки е да се проверяват не намалените позиции в документа. Примерно промоцията се прилага ако има поне два не намалени артикула в документа – т.е. купени са поне два артикула на редовна цена. Дефинира се количеството (бройката на не намалените артикули), както и процента ТО – т.е. до какъв процент отстъпка се счита за не намаляване (т.е. ТО% може да е равен или различен от 0).

Отстъпки за количество

Нова надстройка за промоции, при която оборота се взема предвид не на база стойност на продадените артикули, а въз основа на бройките продадени количества.

Артикулите или групите артикули, спрямо които се прилага, се дефинират в условия на детайла. Ако не са зададени подобни условия – важи за всички артикули в документа.

Как работи: задават се постъпково нарастващи отстъпки на база продадени бройки. Пример: за 5 броя – 10% отстъпка, за 10 броя – 15% отстъпка. При закупени 4 бройки промоцията не се задейства, станат ли 5 бройки 10% ТО се прилага и за петте бройки. При количества от пет нагоре до 9 отстъпката е все по 10% на позиция, при достигане на 10 или повече бройки отстъпката за позициите от 10 нагоре става по 15% ТО на ред.

Надстройка за автоматизирано отпечатване и предоставяне на ваучери

Когато ваучерите на са предварително налични предоставяме опция да се отпечатват на момента чрез подходяща подложка в SelMatic ERP. Автоматично се генерира уникален сериен номер на ваучера, който се разпечатва за клиента.

Примерно условие: при покупка на стойност 100 лв. клиента получава ваучер на стойност 10 лв., който може да използва за определен срок.

Бонус точки

Бонус точките вече могат да се дефинират както в ценови модел 1, така и като нова самостоятелна надстройка.

Възможност да се задават точни условия, при които се дава бонус точка на клиент:

 • Бонус точката е на ниво ред от продажбата. В зависимост от дефинираните условия в промоцията за някои артикули може да се начисляват бонус точки, а за други - не. Съответно за различните артикули може да се натрупват и различни бонус точки, на база посочен произволен коефициент.
 • Бонус точките се смятат на база стойността на реда. Има възможност да се окаже за единица валута как ще се задават бонус точките. Например ако стойността на реда е 10.50 лв. това колко точки са – 10 или 11.
 • Дефинира се какъв да е типа на закръглението – дали да е математическо закръгление, дали да е закръгляне винаги нагоре или винаги надолу. От отделна конфигурация се задава една бонус точка на каква стойност възлиза.

Новост е, че бонус точки могат да се натрупват и на източника и на посредника, както и на получателя (клиента). Така освен очевидната полза за стимулиране на клиента вече могат да се бонифицират усилията на служителите, допринесли за продажбата.

Опция за регулиране на достъпа чрез временни оторизационни ОТП пароли

Вече е възможно произволен елементи от менюто да бъдат защитени с еднократни ОТП пароли.

Каква е идеята: ако например в магазина не искате да създавате отделен потребител с различно име и парола за вход в системата за управителя, е възможно в менюто, което виждат всички служители в обекта, да се изведе приключването на деня, но активирането му да е свързано с въвеждане на еднократна временна парола от управителя.

По аналогичен начин, когато като цяло политиката на фирмата е продавачите да нямат право да дават отстъпки – отново е възможно да има определен служител с права по негова преценка да даде отстъпка или всички да могат да дават отстъпки еднократно, по изключение. В тези хипотези отново се ползват ОТП пароли. Тези временни оторизационни кодове са дефинирани на ниво отстъпка – примерно ТО от 3 до 5 процента. При въвеждане на паролата и съответно въвеждане на отстъпка системата автоматично проверява да не е под-минималния и над максималния възможен процент и съответно извежда съобщение за грешка.

Лесна настройка на генератора за ОТП пароли

От администратор на системата ще получите вашия ключ под формата на QR код и ключ като комбинация от буквени символи.

Инсталирайте мобилно приложение за генериране на кодове като Google Удостоверител.

В приложението въведете вашия ключ като сканирате QR кода или въведете комбинацията от символи.

На приложението на вашето мобилно устройство ще почнат да се генерират пароли с валидност 30 секунди, които следва да въвеждате при необходимост в SelMatic ERP.

Ново в ревизия

За улеснение на бизнесите, търгуващи с дрехи и обувки, сме добавили цвят и размер в протокола за броене. В протокола е добавено и матрично въвеждане на позиции.

Вече може да се задава обхват на ревизията по марки на производителите, по основен доставчик, по маски и по код на артикулите.

Разширени са опциите за избор на ценова листа за оценка на липси и излишъци - може да се избира и от ценовите листи на обекта.

Ново в производство

Когато при автоматично производство (разпад) един артикул може да бъде произведен по повече от една рецепта вече не е задължително в позицията на артикула да се въвежда дефолтна рецепта, а е възможно оператора да избере рецептата, която реално се ползва, в съответния документ.

Ново в преоценка

Вече е възможно да не се ползва един зададен по подразбиране шаблон, а да се избира ръчно от всички налични шаблони за преоценка с оглед прилагане на различни схеми на ценообразуване.

Групова смяна на цени - едновременно задаване на множество нови цени на базата на правило (например % надценка спрямо друга цена). За базова цена може да се избира средна доставна цена, старата цена преди преоценка или произволна ценова лист. Надценката се задава като стойност, % или марж.

Промяна в папки

Наличие на хедърна папка и премахване уникалността по код. Промяната има за ефект подобряване на скоростта при работа с папки.

Бърз бутон "Печат". Отделни бутони за печат на всяка подложка

Бутон за бързо отпечатване на подразбиращата се подложка.

Вече е възможно в контекстното меню да се изведе отделен бутон за печат на всяка една подложка.

Защита от отрицателна наличност в каса

Добавена е възможност за проверка при отрицателна наличност на касите, за да се ограничат възможни злоупотреби и грешки.

Добавяне на цвят и размер в минимални/ максимални количества

В таб "Минимални/ максимални количества" в номенклатурата на позициите са добавени колони за цвят и размер, специфичен цвят и специфичен размер.

Възможност една и съща ценова листа да се ползва като продажна и доставна

В практиката има ситуации на прехвърляне на стока от фирма към фирма, без да има промяна в цената.

За да не се поддържат две паралелни ценови листи се дава възможност да се зададе една и съща ценова листа и като покупна и като продажна.

Google+